اخبار

شامل کلیه اخبار و اطلاعیه شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

ماسترفوده، سازمانی با کارکنان دانشگر

ماسترفوده، سازمانی با کارکنان دانشگر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یک از ویژگیهای سازمانهای جوان، یادگیرنده بودن آنهاست. در زمان‏های نه چندان دور، وجه تمایز شرکت ها و سازمان های بزرگ، پول و ثروت بیشتر بود اما امروزه می دانیم که یادگیری مهمترین عنصر متمایز کننده سازمان ها از یکدیگر است.

متخصصین، سازمان یادگیرنده را سازمانی می دانند که پیوسته در حال تکامل است و سیستم زنده ای است که بر اکتساب دانش تمرکز کرده و بر اساس آن عملکرد خود را بهبود می بخشد. اعضای سازمان یادگیرنده دائما در حال یادگیری هستند و فرهنگ یادگیری در این سازمان نهادینه شده است.

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده به عنوان سازمانی جوان و یادگیرنده، با برگزاری دوره‏های آموزشی به صورت منظم و هدفمند، موجبات توسعه مهارتهای فردی و گروهی کارکنان خود را فراهم نموده است.

کارکنان در ماسترفوده به معنای واقعی دانشگر هستند. این بدان معناست که آنها مسئول تسلط بر شغل خویش هستند؛ اطلاعات و تجربیات مهم را به سایر افراد سازمان منتقل می کنند؛ مهارت خود را به روز می رسانند؛ با کسب مهارت های جدید به موجودیتی با ارزش در سازمان تبدیل شده و قابلیت نهفته خود را کشف و به کارگیری می کنند. آنها همچنین دانش خود را به بخش‏های دیگر سازمان منتقل می نمایند.


All Right Reserved MasterFoodeh Company 2016-2017
Design By: MasterFoodeh Studio